Oblast rada

  Naša kancelarija zastupa naše klijente u svim pravnim oblastima.
  Krivično pravo

   

  Naš rad u okviru ove grane prava podrazumeva, pre svega, odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima od prvog saslušanja pred istražnim organima, preko pristupa na glavnom pretresu, sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka.

   

  Zastupamo i prava oštećenih u krivičnim predmetima i staramo se o njihovim interesima.

   

   

  Privredno pravo

   

  Osnivački/statusni pravni akti i zastupanje u postupku osnivanja, odluke, ugovori, pomoć u postupku stečaja i reorganizacije.

   

  Zastupanje pred Privrednim sudovima i drugim državnim organima.

   

  Nasledno i porodično pravo

   

  Pokretanje ostavinskih postupaka, zastupanje na ostavinskim raspravama, prikupljanje dokaza o imovini koja je predmet nasleđivanja, kao i sastavljanje testamenata i ugovora predviđenih Zakonom o nasledjivanju (Ugovor o doživotnom izdržavanju itd).

   

  Zastupanje u porodičnim sporovima, odnosno u parnicama radi razvoda braka, poveravanja mal. dece, u postupcima radi zaštite od nasilja u porodici.

   

   

  Parnični postupci i izvršni postupak

  ​Zastupanje naših klijenata u svim parničnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti. Podnošenje tužbi, odgovora na tužbu, podnesaka, kao i zastupanje na ročištima za glavnu raspravu.

   

  Sastavljanje predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, na osnovu verodostojne isprave, podnošenje prigovora u izvršnom postupku, realizacija naplate potraživanja.

  Naknada štete

  ​Zastupamo naše klijente u postupcima pred Osiguravajućim društvima i u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu štete.

   

  Ugovori

   

  Precizno, efikasno i uspešno izrađujemo najrazličitije vrste ugovora koji Vam mogu zatrebati radi regulisanja Vaših privatnih i poslovnih odnosa, počev od ugovora o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, preko ugovora o radu, do ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

   

   

  This site was designed with the
  .com
  website builder. Create your website today.
  Start Now